Wniosek o wpis na listę aplikantów 2016/2017

I. Kandydat ubiegający się o wpis na listę aplikantów komorniczych Izby Komorniczej w Łodzi obowiązany jest złożyć poniższe dokumenty:

  1. Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych
  2. Kwestionariusz osobowy
  3. Pozytywną uchwałę Komisji Egzaminacyjnej
  4. Zaświadczenie o niekaralności
  5. Oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (art. 29 ust. 9 i 10 u.k.s.e.)
  6. Oświadczenie komornika sądowego, że wyraża zgodę na zatrudnienie kandydata w charakterze aplikanta komorniczego od 1 stycznia 2016 r.
  7. Dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych (wraz z podpisem posiadacza dyplomu – pod zdjęciem)
  8. Jedno zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych

II. Szkolenie aplikantów komorniczych rozpoczyna się od 1 stycznia 2016 r. Rada Izby Komorniczej podejmuje uchwałę w przedmiocie wpisu na listę aplikantów komorniczych w terminie 30 dni od dnia złożenia przez zainteresowanego wniosku o dokonanie wpisu (art. 29j u.k.s.e.). Mając na uwadze powyższe, Kandydat powinien złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów najpóźniej do końca listopada 2015 r.