Status prawny izby

Status izb komorniczych określają przepisy ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych [ poniżej wyciąg z przepisów]:

 

Art. 195.

1. Komornicy i asesorzy tworzą samorząd komorniczy.

 

Art. 196.

1. Organami samorządu komorniczego są:

1.       Krajowa Rada Komornicza;

2.       Krajowa Komisja Rewizyjna;

3.       izby komornicze;

[...]

3. Krajowa Rada Komornicza i izby komornicze posiadają osobowość prawną.

 

Art. 205

1. Izbę komorniczą tworzą komornicy prowadzący kancelarię w obszarze apelacji i asesorzy zatrudnieni w tych kancelariach.

2. Siedzibą izby komorniczej jest miejscowość, w której ma siedzibę sąd apelacyjny.

3. Członkostwo w izbie komorniczej powstaje z dniem złożenia przez komornika ślubowania i ustaje z dniem odwołania komornika z zajmowanego stanowiska albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa. Z dniem odwołania komornika z zajmowanego stanowiska albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa komornik przestaje pełnić wszelkie funkcje w organach samorządu komorniczego.

4. Przepisu ust. 3 stosuje się odpowiednio do asesorów.

 

Art. 210

[....]

3. Członkowie rady izby komorniczej są powoływani na okres 3 lat, najwyżej na 2 kolejne kadencje, i nie mogą być ponownie powołani przed upływem 5 lat od dnia zakończenia pełnienia tej funkcji.

4. W skład rady izby komorniczej wchodzi jeden asesor.