Przedmiot działania izby

Przedmiot działania izb komorniczych określają przepisy ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych [poniżej wyciąg z przepisów]:
 

[...]

 

Art. 211.

1. Rada izby komorniczej reprezentuje izbę komorniczą.

2.  Przewodniczący rady izby komorniczej reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje jej pracami i przewodniczy na posiedzeniach. W przypadku nieobecności przewodniczącego rady izby komorniczej, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący rady izby komorniczej.

3.  Uchwały rady izby komorniczej są wykonywane przez przewodniczącego rady izby komorniczej lub wyznaczonych członków.

4.  Oświadczenia woli w sprawach majątkowych rada izby komorniczej składa w formie uchwały.

5.  Uchwały rady izby komorniczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

 

Art.  212.  

1.  Do zakresu działania rady izby komorniczej należy:

1) wyrażanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania komorników i asesorów;

2) nadzór nad przestrzeganiem przez komorników i asesorów powagi i godności zawodu;

3) zlecanie komornikom wizytatorom dokonania wizytacji określonej kancelarii;

4) organizowanie doskonalenia zawodowego komorników i asesorów;

5) organizowanie szkolenia aplikantów;

6) zarząd majątkiem izby komorniczej;

7) zwoływanie walnych zgromadzeń izby komorniczej oraz wykonywanie uchwał tych zgromadzeń;

8) prowadzenie listy aplikantów komorniczych;

9) prowadzenie rejestrów komorników i asesorów oraz rejestru kancelarii i ich siedzib w obrębie danej izby komorniczej oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej izby komorniczej;

10) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa i wynikających z podjętych uchwał.

2.  Rada izby komorniczej przedstawia corocznie Krajowej Radzie Komorniczej informacje o liście i rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9.

 

Art.  213.  

1.  Komisja rewizyjna działająca w izbie komorniczej kontroluje działalność finansową rady izby komorniczej.

2.  Przewodniczącego i czterech członków komisji rewizyjnej wybiera spośród komorników walne zgromadzenie izby komorniczej.

3.  Członkowie komisji rewizyjnej są powoływani na okres 4 lat, najwyżej na 2 kolejne kadencje, i nie mogą być ponownie powołani przed upływem 5 lat od dnia zakończenia pełnienia tej funkcji.

4.  Przewodniczący komisji rewizyjnej informuje Krajową Radę Komorniczą oraz radę izby komorniczej o wynikach przeprowadzonych kontroli oraz ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach rady izby komorniczej.

6.  Organy samorządu komorniczego udzielają na żądanie Ministra Sprawiedliwości niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania samorządu komorniczego.

7.  Minister Sprawiedliwości może zwrócić się do Krajowej Rady Komorniczej o podjęcie uchwały w sprawie należącej do zakresu jej właściwości. Uchwała Krajowej Rady Komorniczej jest podejmowana w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.