23
Lis

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE KOMORNICZYM

Dreamstime.com

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790 i poz. 1670) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz dla osób o których mowa w art. 10 ust. 5 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji:

na 3 marca 2016 r. godz. 10.00 – dzień pierwszy
na 4 marca 2016 r. o godz. 10.00- dzień drugi.

 

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystawieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 1521) należy złożyć w siedzibie komisji egzaminacyjnej w Łodzi ul. Mikołaja Kopernika 64A lok. 2 bud. J, 90-553 dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Łodzi i w Lublinie w terminie do dnia 13 stycznia 2016 r.

Opłata egzaminacyjna wynosi 925, 00 zł

Opłatę należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem ,,opłata za egzamin komorniczy w 2016 r. „

 

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy dołączyć :

 

a/ wniosek plus dwa jego odpisy (razem 3 sztuki)

b/ życiorys pisany ręcznie zaopatrzony we własnoręczny podpis

c/ zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika sądowego wydane przez lekarza medycyny pracy

d/ dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej

e/ dokumenty potwierdzające odbycie aplikacji komorniczej lub pracę o której mowa w art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

f/ zaświadczenie o niekaralności

g/ oryginał dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej

h/ dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych