Aplikacja

Aplikantem komorniczym może zostać ten, kto:

posiada obywatelstwo polskie; ma pełną zdolność do czynności prawnych; posiada nieposzlakowaną opinię;

nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

nie jest podejrzany o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł  magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków komornika;

uzyskał pozytywną ocenę z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, zwanego dalej „egzaminem konkursowym”.

Aplikanta komorniczego zatrudnia komornik.

Osobie spełniającej warunki, o których mowa powyżej nie można odmówić wpisu na listę aplikantów komorniczych.

Do obowiązków aplikanta należy, w szczególności:

uczestniczenie w przewidzianych programem aplikacji zajęciach seminaryjnych oraz w praktykach;

samodzielne pogłębianie wiedzy prawniczej i praktycznych umiejętności niezbędnych do zajmowania stanowiska komornika;

przystępowanie, w wyznaczonym terminie, do sprawdzianów wiedzy oraz kolokwium, przeprowadzanych w czasie aplikacji, a także do egzaminu komorniczego.

 Aplikacja komornicza jest odpłatna. Koszty szkolenia aplikantów komorniczych pokrywane są z wnoszonych przez nich opłat.