Regulamin rady izby

REGULAMIN RADY IZBY KOMORNICZEJ W ŁODZI

§1

Rada Izby Komorniczej w łodzi zwana dalej Radą, wykonuje zadania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz... 882) zwanej dalej ustawą przy współpracy z:

- prezesem Sądu Apelacyjnego w Łodzi

- prezesami sądów okręgu Sądu Apelacyjnego w Łodzi

- samorządami adwokatów, radców prawnych i notariuszy

- z innymi instytucjami i środowiskami.

 

§2

1. Rada dąży do ukształtowania prawidłowego obrazu komorników i egzekucji sądowej w świadomości społecznej drogą rozwijania działalności informacyjnej i popularyzatorskiej przez publikacje i współpracę ze środkami masowego przekazu.

2. W celu utrzymania bieżącego kontaktu ze środkami masowego przekazu Rada wyznacza rzecznika prasowego.

 

§3

1. Rada organizuje we współpracy z prezesem Sądu Apelacyjnego w Łodzi okresowe szkolenia komorników i asesorów komorniczych.

2. Rada określa terminy i program szkolenia.

 

§4

1. Rada organizuje przy współpracy z prezesem Sądu Apelacyjnego w Łodzi szkolenie aplikantów komorniczych.

2. Rada określa terminy programu szkolenia.

 

§5

Rada współdziała z prezesem Sądu Apelacyjnego w Łodzi przy:

1) Powierzaniu komornikowi lub asesorowi komorniczemu zastępstwa komornika;

2) Tworzeniu lub znoszeniu rewiru komorniczego, określaniu jego siedziby i właściwości miejscowej;

3) Powoływaniu lub odwoływaniu komornika lub asesora komorniczego;

4) Sprawach związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną komorników oraz przestrzeganiu etyki zawodu;

5) Zwoływaniu Walnego Zgromadzenia Komorników Izby.

 

§6

Rada konsultuje z prezesem Sądu Apelacyjnego w Łodzi sprawy związane z wizytacją kancelarii komorniczych prze komornika - wizytatora i sędziów wizytatorów, w szczególności cel, termin i zakres wizytacji.

 

§7

1. Przewodniczący Rady reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje jej pracami i przewodniczy na posiedzeniach.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego, jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

3. Rada dokonuje podziału obowiązków między swoich członków.

 

§8

1. Posiedzenia Rady odbywają się w łodzi.

2. Rada może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia, jeżeli jest to uzasadnione tematyką posiedzenia lub zmniejszeniem kosztów.

 

§9

1. Zwyczajne posiedzenia Rady odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca.

2. Rada określa porządek dzienny posiedzenia.

 

§10

1. Przewodniczący może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady również w innym terminie niż przewidziany w § 9, jeżeli zachodzi potrzeba rozpatrzenia spraw pilnych.

2. Przewodniczący zawiadamia członków Rady o terminie i porządku dziennym nadzwyczajnego posiedzenia najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie.

 

§11

W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Komisja Rewizyjna.

 

§12

1. Udział członków Rady w jej posiedzeniach jest obowiązkowy.

2. Nieobecność powinna być usprawiedliwiona przed posiedzeniem.

3. Rada uznaje nieobecność za usprawiedliwioną lub nieusprawiedliwioną.

 

§13

Rada prowadzi:

1) Protokoły posiedzeń;

2) Rejestr uchwał;

3) Dokumentację finansową

a. dziennik główny

b. kartotekę składek

c. teczki z dokumentami finansowymi;

4) inne dokumenty wymagane przepisami.

 

§14

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien wiernie przedstawiać przebieg posiedzenia, zawierać wypowiedzi zabierających głos oraz uchwały. Protokół podpisuje przewodniczący i protokolant. Protokół składa się do zbioru protokołów najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty posiedzenia.

2. Na posiedzeniu Rady odczytuje się protokół poprzedniego posiedzenia i zatwierdza go lub zgłasza się uwagi i uzupełnienia.

 

§15

Do ważności uchwały wymagana jest zwykła większość głosów członków Rady. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.

 

§16

Uchwały Rady wymagają:

1) Wniosek o utworzenie lub zniesienie rewiru komorniczego i wyznaczenie jego siedziby;

2) Określenie właściwości miejscowej rewiru komorniczego;

3) Wniosek u powołanie i odwołanie komornika lub asesora komorniczego;

4) Zgoda na zatrudnienie aplikanta komorniczego i zwolnienie komornika z tego obowiązku;

5) Wniosek o powierzenie komornikowi lub asesorowi komorniczemu zastępstwa komornika;

6) Zlecenie komornikowi - wizytatorowi wizytacji kancelarii komorniczej;

7) Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;

8) Zwołanie Walnego Zgromadzenia Komorników Izby;

9) Delegowanie komornika do komisji egzaminacyjnej;

10) Sprawy budowania, wynajmowania i utrzymywania wspólnych pomieszczeń magazynowych i hal aukcyjnych oraz utrzymania ciężkiego sprzętu transportowego;

11) Sprawy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

12) Sprawy dotyczące innych ważnych decyzji Rady.

 

§17

1. Rada wyznacza Skarbnika spośród swoich członków.

2. Skarbnik prowadzi dokumentację finansową Izby.

3. Rada zatrudnia pracownika w celu ułatwienia Skarbnikowi wykonywania jego zadań.

 

§18

Dokumenty finansowe podpisują osoby upoważnione przez Radę.

 

§19

1. Uchwały Rady w przedmiocie szkolenia wykonuje kierownik szkolenia, którym jest jeden z członków Rady.

2. Kierownika szkolenia powołuje Rada na czas trwania swojej kadencji.

 

§20

1. Członkowie Rady otrzymują zwrot wydatków poniesionych w związku z pełnieniem funkcji (koszty podróży, zakwaterowania, diety oraz ryczałt za udział w posiedzeniach Rady).

2. Osoby delegowane przez Radę do wykonywania czynności zgodnych z ustawą korzystają z zasad określonych w pkt. 1.

3. Osoby pełniące dyżury w Izbie Komorniczej korzystają z zasad określonych w pkt. 1.

 

§21

Rada prowadzi rejestr komorników, asesorów komorniczych i aplikantów oraz rejestr kancelarii komorniczych i rewirów.

 

§22

1. Rada dokonuje podziału czynności pomiędzy swoich członków.

2. Każdy członek Rady prowadzi rejestr zgłoszeń, wniosków i innych informacji wpływających do Rady, w tym zakresie zagadnień jakie jemu przypadają ze stałego podziału czynności między członków Rady.

Inny członek Rady, który przyjął zgłoszenie, informację lub wniosek, przekazuje je właściwemu członkowi Rady w terminie trzech dni.

 

§23

Rada rozpatruje skargi na postępowanie komornika.

 

§24

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 marca 1998 roku.

2. Regulamin wraz z uchwałą w sprawie podziału czynności między członków Rady doręcza się niezwłocznie Krajowej Radzie Komorniczej i wszystkim komornikom Izby Komorniczej.