20
Sty

Sprostowanie nieprawdziwych informacji opublikowanych w „Dzienniku Łódzkim”

W odpowiedzi na artykuły opublikowane w „Dzienniku Łódzkim” oraz na stronie internetowej www.dzienniklodzki.pl w dniu 20 stycznia 2016 roku, pod tytułem: „Prokuratura sprawdza działania Komornika” oraz „Komornik zajął koparkę, która nie była dłużnika” oraz „Komornik ze Zgierza zajęła koparkę, która nie była dłużnika. Prokuratura wszczęła śledztwo.” autorstwa Pana Redaktora Jarosława Kosmatki, Rada Izby Komorniczej w Łodzi, w ramach sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w tekstach informuje:

1. Nieprawdziwa jest informacja, iż Komornik „zajmuje nieruchomości wbrew postanowieniom sądu”. Taka sytuacja po prostu nie miała miejsca. Komornik nie dokonał zajęcia nieruchomości wbrew postanowieniom Sądu.

2. Nieprawdziwa jest informacja, że Komornik „robi co może, aby mężczyźnie zabrać wszystko.” Komornik realizuje jedynie prawomocne orzeczenie Sądu i wniosek wierzyciela. Opisana w tekście licytacja koparki nie nastąpiła bowiem na poczet zadłużenia Pana Rafała Różyckiego, ale wyłącznie na poczet zadłużenia Jego Małżonki.

3. Nieprawdą jest, iż „sąd zabezpieczył nieruchomość przed sprzedażą”. Trudno stwierdzić jaką „nieruchomość” ma na myśli Autor artykułu. Postanowienie Sądu dotyczyło ruchomości, w postaci koparki, a zabezpieczenie owo nie odnosiło się w żadnej mierze do sprawy , w której Pani Małgorzata JEST DŁUŻNIKIEM solidarnym. A zatem Sąd wstrzymał możliwość sprzedaży koparki w celu spłaty długów Pana Rafała, ale nie wstrzymał tej możliwości w celu spłaty długów Pani Małgorzaty.

4. Nie sposób merytorycznie odnieść się do zawartej w  tekście sugestii, iż Pani Małgorzata nie zdawała sobie sprawy z konsekwencji bycia poręczycielem kredytu, nie zmienia to jednak faktu, iż rozstrzyganie tego rodzaju kwestii nie leży w gestii Komornika. Bezsprzecznym pozostaje fakt, iż Sąd Rejonowy w Zgierzu, postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2014, zdecydował „nadać klauzulę wykonalności (…) przeciwko Rafałowi Różyckiemu i MAŁGORZACIE SUSZKOWSKIEJ – RÓŻYCKIEJ”. Na dokumencie, jako Dłużnik, wskazany jest z imienia, nazwiska i numeru PESEL tak Pan Rafał, jak i Pani Małgorzata. Warto dodać, że od orzeczenia Sądu zasądzającego należność pieniężną zawsze służy możliwość odwołania do Sądu wyższej instancji, o czym pozwani informowani są czytelnym i jednoznacznym pouczeniem.

5. Nieprawdziwe jest zawarte w tekście stwierdzenie „W skardze wskazaliśmy sądowi sygnaturę główną i pisaliśmy o sygnaturach pozostałych. Komornikowi to nie wystarczyło i koparkę sprzedał.” Skarga odnosiła się wyłącznie do DWÓCH spraw, w których dłużnikiem był wyłącznie Pan Rafał,  całkowicie pomijając sprawę, w której Pani Małgorzata JEST DŁUŻNIKIEM. Z tego właśnie względu postanowienie Sądu nie dotyczyło sprawy prowadzonej przeciwko Pani Małgorzacie.

6. Radzie Izby nie są znane prywatne motywacje Autora artykułu, dla których pominął w tekście wyjaśnienia otrzymane od Rzecznika Izby Komorniczej w Łodzi, które zawierały szczegółowe informacje dotyczące działań Komornika.

7. Sąd Rejonowy w Zgierzu, postanowieniem z dnia 19 listopada 2015 oddalił skargę Państwa Różyckich odnośnie sprzedaży przedmiotowej koparki. Co ciekawe, Państwo Różyccy skarżąc 3 postępowania powołują się na orzeczenie dotyczące 2 z nich, pomijając fakt, iż owo trzecie postępowanie dotyczy Pani Małgorzaty BĘDĄCEJ DŁUŻNIKIEM w sprawie.

8. Osobną sprawą są kłamstwa zawarte w tytułach opisanych powyżej tekstów, bowiem zajęta koparka BYŁA, do chwili sprzedaży, własnością dłużnika wymienionego z imienia, nazwiska i numeru PESEL w klauzuli wykonalności – Pani Małgorzaty. Oczywistym jest, że suma uzyskana ze sprzedaży koparki przeznaczona jest wyłącznie na spłatę długu Pani Małgorzaty, zaś długi zaciągnięte wyłącznie przez Pana Rafała pozostają niewyegzekwowane. .

 

Reasumując – Rada Izby Komorniczej w Łodzi domaga się natychmiastowego sprostowania kłamstw zawartych w tekście autorstwa Redaktora Jarosława Kosmatki.