13
Cze

Samorząd komorniczy

ROZDZIAŁ X

 

Samorząd Komorniczy

 

Art.205

 1. Izbę komorniczą tworzą komornicy prowadzący kancelarie w obszarze apelacji i asesorzy zatrudnieni w tych kancelariach.
 2. Siedzibą izby komorniczej jest miejscowość, w której siedzibę ma sąd apelacyjny.
 3. Członkostwo w izbie komorniczej powstaje z dniem złożenia przez komornika ślubowania i ustaje z dniem odwołania komornika z zajmowanego stanowiska albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa. Z dniem odwołania komornika z zajmowanego stanowiska albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa komornik przestaje pełnić wszelkie funkcje w organach samorządu komorniczego.
 4. Przepis ust.3stosuje się odpowiednio do asesorów.

 

Art.206

Organami izby komorniczej są:

 • walne zgromadzenie izby komorniczej;
 • rada izby komorniczej;
 • komisja rewizyjna.

 

Art.207

 1. Walne zgromadzenia izby komorniczej dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne walne zgromadzenie izby komorniczej zwołuje rada izby komorniczej w pierwszym kwartale każdego roku.
 3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie izby komorniczej jest zwoływane z inicjatywy Krajowej Rady Komorniczej, na podstawie uchwały rady izby komorniczej, na wniosek komisji rewizyjnej albo co najmniej 1/5członków danej izby komorniczej.
 4. W walnym zgromadzeniu izby komorniczej ma obowiązek uczestniczyć każdy członek danej izby komorniczej.
 5. Asesorzy nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach, o których mowa w art. 208 ust.1 pkt. 5 i6.
 6. W walnym zgromadzeniu izby komorniczej mają prawo uczestniczyć aplikanci, jednakże nie mogą brać udziału w głosowaniu.

 

Art.208

 1. Do kompetencji walnego zgromadzenia izby komorniczej należy:
  1. wybór przewodniczącego rady izby komorniczej spośród komorników;
  2. wybór wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków rady izby komorniczej spośród komorników i asesorów;
  3. wybór członków Krajowej Rady Komorniczej;
  4. zatwierdzanie – po wysłuchaniu wniosków komisji rewizyjnej – rocznego sprawozdania przedstawianego przez radę izby komorniczej i zamknięcie okresu rachunkowego;
  5. uchwalanie budżetu izby komorniczej;
  6. ustalanie wysokości składek miesięcznych na potrzeby organów samorządu komorniczego;
  7. uchwalanie składek na określone cele;
  8. uchwalanie regulaminu działania rady izby komorniczej oraz regulaminu obrad walnego zgromadzenia izby komorniczej;
  9. wyrażanie opinii o propozycjach Krajowej Rady Komorniczej dotyczących zasad etyki zawodowej;
  10. wyrażanie opinii, na wniosek Ministra Sprawiedliwości, w innych sprawach dotyczących komorników.
 2. Walne zgromadzenie izby komorniczej wybiera przewodniczącego zgromadzenia i uchwala regulamin swojego działania w głosowaniu jawnym.
 3. Walne zgromadzenie izby komorniczej podejmuje uchwały w innych sprawach niż określone w ust.2 w głosowaniu tajnym.

 

Art.209

 1. Decyzje walnego zgromadzenia izby komorniczej zapadają w formie uchwał. Odpisy uchwał w sprawach, o których mowa w art. 208 ust.1pkt1–3, przesyła się Ministrowi Sprawiedliwości.
 2. Do ważności uchwał walnego zgromadzenia izby komorniczej wymagana jest obecność co najmniej połowy członków izby komorniczej. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.
 3. Wprzypadku głosowania nad uchwałami w sprawach, o których mowa w art. 208 ust.1 pkt. 5 i 6, przy ustalaniu obecności członków i większości głosów nie uwzględnia się asesorów biorących udział w walnym zgromadzeniu izby komorniczej.

 

Art.210

 1. Rada izby komorniczej działa w siedzibie izby komorniczej i składa się z:
  1. 7członków – w izbach liczących do 150 komorników,
  2. 9członków – w izbach liczących powyżej 150 komorników – w tym z przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady izby komorniczej.
 2. Rada izby komorniczej na posiedzeniu dokonuje podziału czynności między swoich członków oraz uchwala regulamin swojej pracy. Dokumenty te rada izby komorniczej doręcza wszystkim członkom danej izby komorniczej i Krajowej Radzie Komorniczej.
 3. Członkowie rady izby komorniczej są powoływani na okres 3 lat, najwyżej na 2 kolejne kadencje, i nie mogą być ponownie powołani przed upływem 5 lat od dnia zakończenia pełnienia tej funkcji.
 4. Wskład rady izby komorniczej wchodzi jeden asesor. Przepis art.198 ust.3 stosuje się odpowiednio.

 

Art.211

 1. Rada izby komorniczej reprezentuje izbę komorniczą.
 2. Przewodniczący rady izby komorniczej reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje jej pracami i przewodniczy na posiedzeniach. W przypadku nieobecności przewodniczącego rady izby komorniczej, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący rady izby komorniczej.
 3. Uchwały rady izby komorniczej są wykonywane przez przewodniczącego rady izby komorniczej lub wyznaczonych członków.
 4. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych rada izby komorniczej składa w formie uchwały.
 5. Uchwały rady izby komorniczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

 

Art.212

 1. Do zakresu działania rady izby komorniczej należy:
  1. wyrażanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania komorników i asesorów;
  2. nadzór nad przestrzeganiem przez komorników i asesorów powagi i godności zawodu;
  3. zlecanie komornikom wizytatorom dokonania wizytacji określonej kancelarii;
  4. organizowanie doskonalenia zawodowego komorników i asesorów;
  5. organizowanie szkolenia aplikantów;
  6. zarząd majątkiem izby komorniczej;
  7. zwoływanie walnych zgromadzeń izby komorniczej oraz wykonywanie uchwał tych zgromadzeń;
  8. prowadzenie listy aplikantów komorniczych;
  9. prowadzenie rejestrów komorników i asesorów oraz rejestru kancelarii i ich siedzib w obrębie danej izby komorniczej oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej izby komorniczej;
  10. wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa i wynikających z podjętych uchwał.
 2. Rada izby komorniczej przedstawia corocznie Krajowej Radzie Komorniczej informacje o liście i rejestrach, o których mowa w ust.1 pkt. 8 i 9.

 

Art.213

 1. Komisja rewizyjna działająca w izbie komorniczej kontroluje działalność finansową rady izby komorniczej.
 2. Przewodniczącego i czterech członków komisji rewizyjnej wybiera spośród komorników walne zgromadzenie izby komorniczej.
 3. Członkowie komisji rewizyjnej są powoływani na okres 4 lat, najwyżej na 2 kolejne kadencje, i nie mogą być ponownie powołani przed upływem 5 lat od dnia zakończenia pełnienia tej funkcji.
 4. Przewodniczący komisji rewizyjnej informuje Krajową Radę Komorniczą oraz radę izby komorniczej o wynikach przeprowadzonych kontroli oraz ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach rady izby komorniczej.
08
Gru

Komisja rewizyjna


Przewodniczący:

Antoni Nowakowski

 

Członkowie:

Aleksandra Błasiak – Dżereń

Marta Kopias

Karol Szczygiecki

Łukasz Sójka

 

Krajowa Komisja Rewizyjna

Jacek Lewandowski

14
Kwi

Regulamin rady izby

REGULAMIN RADY IZBY KOMORNICZEJ W ŁODZI

§1

Rada Izby Komorniczej w łodzi zwana dalej Radą, wykonuje zadania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz... 882) zwanej dalej ustawą przy współpracy z:

- prezesem Sądu Apelacyjnego w Łodzi

- prezesami sądów okręgu Sądu Apelacyjnego w Łodzi

- samorządami adwokatów, radców prawnych i notariuszy

- z innymi instytucjami i środowiskami.

 

§2

1. Rada dąży do ukształtowania prawidłowego obrazu komorników i egzekucji sądowej w świadomości społecznej drogą rozwijania działalności informacyjnej i popularyzatorskiej przez publikacje i współpracę ze środkami masowego przekazu.

2. W celu utrzymania bieżącego kontaktu ze środkami masowego przekazu Rada wyznacza rzecznika prasowego.

 

§3

1. Rada organizuje we współpracy z prezesem Sądu Apelacyjnego w Łodzi okresowe szkolenia komorników i asesorów komorniczych.

2. Rada określa terminy i program szkolenia.

 

§4

1. Rada organizuje przy współpracy z prezesem Sądu Apelacyjnego w Łodzi szkolenie aplikantów komorniczych.

2. Rada określa terminy programu szkolenia.

 

§5

Rada współdziała z prezesem Sądu Apelacyjnego w Łodzi przy:

1) Powierzaniu komornikowi lub asesorowi komorniczemu zastępstwa komornika;

2) Tworzeniu lub znoszeniu rewiru komorniczego, określaniu jego siedziby i właściwości miejscowej;

3) Powoływaniu lub odwoływaniu komornika lub asesora komorniczego;

4) Sprawach związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną komorników oraz przestrzeganiu etyki zawodu;

5) Zwoływaniu Walnego Zgromadzenia Komorników Izby.

 

§6

Rada konsultuje z prezesem Sądu Apelacyjnego w Łodzi sprawy związane z wizytacją kancelarii komorniczych prze komornika - wizytatora i sędziów wizytatorów, w szczególności cel, termin i zakres wizytacji.

 

§7

1. Przewodniczący Rady reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje jej pracami i przewodniczy na posiedzeniach.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego, jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

3. Rada dokonuje podziału obowiązków między swoich członków.

 

§8

1. Posiedzenia Rady odbywają się w łodzi.

2. Rada może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia, jeżeli jest to uzasadnione tematyką posiedzenia lub zmniejszeniem kosztów.

 

§9

1. Zwyczajne posiedzenia Rady odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca.

2. Rada określa porządek dzienny posiedzenia.

 

§10

1. Przewodniczący może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady również w innym terminie niż przewidziany w § 9, jeżeli zachodzi potrzeba rozpatrzenia spraw pilnych.

2. Przewodniczący zawiadamia członków Rady o terminie i porządku dziennym nadzwyczajnego posiedzenia najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie.

 

§11

W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Komisja Rewizyjna.

 

§12

1. Udział członków Rady w jej posiedzeniach jest obowiązkowy.

2. Nieobecność powinna być usprawiedliwiona przed posiedzeniem.

3. Rada uznaje nieobecność za usprawiedliwioną lub nieusprawiedliwioną.

 

§13

Rada prowadzi:

1) Protokoły posiedzeń;

2) Rejestr uchwał;

3) Dokumentację finansową

a. dziennik główny

b. kartotekę składek

c. teczki z dokumentami finansowymi;

4) inne dokumenty wymagane przepisami.

 

§14

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien wiernie przedstawiać przebieg posiedzenia, zawierać wypowiedzi zabierających głos oraz uchwały. Protokół podpisuje przewodniczący i protokolant. Protokół składa się do zbioru protokołów najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty posiedzenia.

2. Na posiedzeniu Rady odczytuje się protokół poprzedniego posiedzenia i zatwierdza go lub zgłasza się uwagi i uzupełnienia.

 

§15

Do ważności uchwały wymagana jest zwykła większość głosów członków Rady. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.

 

§16

Uchwały Rady wymagają:

1) Wniosek o utworzenie lub zniesienie rewiru komorniczego i wyznaczenie jego siedziby;

2) Określenie właściwości miejscowej rewiru komorniczego;

3) Wniosek u powołanie i odwołanie komornika lub asesora komorniczego;

4) Zgoda na zatrudnienie aplikanta komorniczego i zwolnienie komornika z tego obowiązku;

5) Wniosek o powierzenie komornikowi lub asesorowi komorniczemu zastępstwa komornika;

6) Zlecenie komornikowi - wizytatorowi wizytacji kancelarii komorniczej;

7) Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;

8) Zwołanie Walnego Zgromadzenia Komorników Izby;

9) Delegowanie komornika do komisji egzaminacyjnej;

10) Sprawy budowania, wynajmowania i utrzymywania wspólnych pomieszczeń magazynowych i hal aukcyjnych oraz utrzymania ciężkiego sprzętu transportowego;

11) Sprawy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

12) Sprawy dotyczące innych ważnych decyzji Rady.

 

§17

1. Rada wyznacza Skarbnika spośród swoich członków.

2. Skarbnik prowadzi dokumentację finansową Izby.

3. Rada zatrudnia pracownika w celu ułatwienia Skarbnikowi wykonywania jego zadań.

 

§18

Dokumenty finansowe podpisują osoby upoważnione przez Radę.

 

§19

1. Uchwały Rady w przedmiocie szkolenia wykonuje kierownik szkolenia, którym jest jeden z członków Rady.

2. Kierownika szkolenia powołuje Rada na czas trwania swojej kadencji.

 

§20

1. Członkowie Rady otrzymują zwrot wydatków poniesionych w związku z pełnieniem funkcji (koszty podróży, zakwaterowania, diety oraz ryczałt za udział w posiedzeniach Rady).

2. Osoby delegowane przez Radę do wykonywania czynności zgodnych z ustawą korzystają z zasad określonych w pkt. 1.

3. Osoby pełniące dyżury w Izbie Komorniczej korzystają z zasad określonych w pkt. 1.

 

§21

Rada prowadzi rejestr komorników, asesorów komorniczych i aplikantów oraz rejestr kancelarii komorniczych i rewirów.

 

§22

1. Rada dokonuje podziału czynności pomiędzy swoich członków.

2. Każdy członek Rady prowadzi rejestr zgłoszeń, wniosków i innych informacji wpływających do Rady, w tym zakresie zagadnień jakie jemu przypadają ze stałego podziału czynności między członków Rady.

Inny członek Rady, który przyjął zgłoszenie, informację lub wniosek, przekazuje je właściwemu członkowi Rady w terminie trzech dni.

 

§23

Rada rozpatruje skargi na postępowanie komornika.

 

§24

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 marca 1998 roku.

2. Regulamin wraz z uchwałą w sprawie podziału czynności między członków Rady doręcza się niezwłocznie Krajowej Radzie Komorniczej i wszystkim komornikom Izby Komorniczej.

14
Kwi

Komornicy wizytatorzy

 

KOMORNICY WIZYTATORZY PRZY IZBIE KOMORNICZEJ

W ŁODZI

 

wyznaczeni przez Krajową Radę Komorniczą w Warszawie na podstawie art. 190 ust. 1 i art. 202 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771 ze zm.)

 

Anioł Marcin

Bieżuński Mariusz

Jakóbczak Marzena

Karniszewski Jerzy

Kolański Józef

Kowalski Cezary

Lewandowski Tomasz

Pietras Bożena

Sójka Łukasz

Stopczyński Paweł

Szczygiecki Karol

Świnoga Piotr

 

14
Kwi

Członkowie KRK

Łódź, Pałac Izraela PoznańskiegoSkład delegacji Izby Komorniczej w Łodzi do Krajowej Rady Komorniczej:

 

Katarzyna Bomba

Maciej Czyż

Konrad Zdziebłowski

Barbara Hołubik

14
Kwi

Komisja rewizyjna (3)


Przewodniczący:

Antoni Nowakowski

 

Członkowie:

Arkadiusz Wabiński

Mariusz Bieżuński

Łukasz Sójka

Jerzy Dobrowolski

 

14
Kwi

Walne zgromadzenie

Organ Walnego Zgromadzenia Komorników Sądowych Izby Komorniczej w Gdańsku statuują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji [poniżej wyciąg z przepisów]:

 

Art. 87.

Organami izby komorniczej są:

walne zgromadzenie komorników izby komorniczej;

rada izby komorniczej;

komisja rewizyjna.

[...]

 

Art. 88.

1. Walne zgromadzenia komorników izby komorniczej są zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne walne zgromadzenie komorników izby komorniczej zwołuje rada izby komorniczej w pierwszym kwartale każdego roku.

3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie komorników izby komorniczej zwoływane jest z inicjatywy Krajowej Rady Komorniczej na podstawie uchwały rady izby komorniczej albo na wniosek co najmniej 1/5 komorników izby komorniczej.

4. W walnym zgromadzeniu komorników izby komorniczej ma obowiązek uczestniczyć każdy członek danej izby komorniczej.

5. W walnym zgromadzeniu komorników izby komorniczej mają prawo uczestniczyć aplikanci i asesorzy komorniczy, jednakże nie mogą oni brać udziału w głosowaniu.

 

Art. 89.

1. Do kompetencji walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej należy:

wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz członków rady izby komorniczej;

wybór członków Krajowej Rady Komorniczej;

wybór komisji rewizyjnej w składzie przewodniczącego i 4 członków;

zatwierdzanie rocznego sprawozdania przedstawionego przez radę izby komorniczej i zamknięcie okresu rachunkowego;

uchwalenie budżetu;

uchwalenie składek na określone cele;

uchwalenie regulaminu działania;

opiniowanie innych spraw dotyczących komorników, o które zwróci się Minister Sprawiedliwości.

2. Walne zgromadzenie komorników izby komorniczej wybiera przewodniczącego zgromadzenia i uchwala regulamin swojego działania w głosowaniu jawnym.

3. Walne zgromadzenie komorników izby komorniczej podejmuje uchwały w innych sprawach niż określone w ust. 2 w głosowaniu tajnym.

 

Art. 90.

1. Decyzje walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej zapadają w formie uchwał.

2. Do ważności uchwał walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej wymagana jest zwykła większość głosów w obecności co najmniej 2/3 komorników izby komorniczej.